رادیو سمر

(پخش آزمایشی)


عنوان برنامه ساعت پخش
پخش آزمایشی صبحگاهی 8:00 الی 10:20
پخش آزمایشی 12:30 الی 15:00
پخش آزمایشی 16:30 الی 17:00
پخش آزمایشی 20:45 الی 21:00